சமீப பதிவுகள்

கலீஃபா தண்டனை பெறுவதிலிருந்து விளக்கு அளிக்கப்பட்டவராக இருக்க முடியுமா?

இஸ்லாம் சட்ட விதிமுறையில் அதாவது ஷரீ’ஆவில் திடமான நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளது. கலீஃபா உட்பட கிலாஃபத்தில் யாரும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்க முடியாது அல்லது தண்டனை பெறுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்றவராகவும் இருக்க முடியாது.

Comments are closed.