சமீப பதிவுகள்

கூட்டு குழாய் திட்டத்திற்கான ஆரம்ப ஒதுக்கீடாக 2 மில்லியன் டாலர் யூத அரசுடன் ஜோர்டான் அரசு ஒப்பந்தம்

செய்தி :

2018 ற்கான தேசிய பட்ஜெட்டில் 1.5 மில்லியன் தினார் மதிப்பில் (2 மில்லியன் டாலர்) ஹாஷிமிய ராஜ்ஜியத்தையும் இஸ்ரேலையும் இணைக்க கூடிய எரிவாயு குழாய் திட்டத்தை ஜோர்டான் அரசு அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஞாயிற்று கிழமை Al-Ghad என்ற செய்திதாளின் படி: ஜோர்டான்- இஸ்ரேல் மத்தியிலான இத்திட்டத்தின் செலவு தொகை சுமார் 3 மில்லியன் தினாராக 2019 ல் இருக்குமென்றும், 6 மில்லியன் தினாராக 2020 ல் இருக்குமென்றும் தெரியவந்துள்ளது. […]